วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

เคยติดคุกผ่านไปไม่ถึง 5 ปีได้เป็นสส.ยุคโจรครองเมืองหลายคนอาจลางเลือน อาจลืมไปว่า

ทนายความคดีคดีที่ดินรัชดาของทักษิณและพจมาน ชื่อ นายพิชิต ชื่นบาน ได้รับโทษจำคุก 6 เดิอนทันที โดยไม่รอลงอาญา และไม่ให้ประกันตัวเพราะคดีถึงที่สุดแล้ว  จากคดีติดสินบนเจ้าหน้าที่ศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยถุงขนมใส่เงิน 2 ล้านบาท

เพราะนายพิชิต เพิ่งจะติดคุกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 ซึ่งติดคุกไป 6 เดือน พอพ้นโทษมาไม่ถึง 5 ปี ก็ได้มาเป็นสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับที่ 43 เมื่อพ.ศ.2554 

เท่ากับว่านายพิชิตพ้นโทษยังไม่ทันถึง 5 ปี ก็ได้มาเป็นสส.พรรคเพื่อไทย (พรรคเพื่อโจร) ได้ ทั้ง ๆที่ ขาดคุณสมบัติการเป็นสส. ไม่รู้กกต. มันให้คุณสมบัติผ่านมาได้ยังไง

นี่จึงตอกย้ำชัดเจนว่า นี่คือยุคโจรครองเมือง ชัดเจน

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!

http://imgur.com/qSLP5uY

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 102)

1. ติดยาเสพติดให้โทษ
2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 100 (1) (2) หรือ (4)
4. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

5. เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(ความผิดลหุโทษ หมายถึง โทษเบา คือจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน1,000บาท)

6. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
7. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทัรพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
8. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนอกจากข้าราชการการเมือง
9. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
10. เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้วยังไม่เกินสองปี
11. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
12. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
13. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 263
14. เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

-----------------

นายพิชิต ปัจจุบันนอกจากเป็น สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแล้ว ยังเป็นคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยอีกด้วย

กรณีนายพิชิต ไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้นกับสส.พรรคเพื่อไทย


---------------------

นายวราเทพ ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะศาลไทยห่วย

ยังมีนายวราเทพ รัตนากร รมต.สำนักนายกฯ อีกคน ที่เป็นกรณีที่คล้ายคลึงกัน เพราะเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2552 นายวราเทพได้รับคำพิพากษาต้องโทษจำคุก 2 ปี ปรับเงิน 20,000 บาทจากคดีหวยบนดิน โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปี

พอยังไม่ได้รับโทษจำคุกจริง พวกโจรครองเมืองก็หาเหตุอ้างว่า ยังไม่ได้รับโทษจำคุกจึงมาเป็นรมต.ได้

มาตรา ๑๗๐ รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)


(๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี

ซึ่งในกฎหมายไม่ได้ระบุว่า ต้องถูกจำคุกจริงหรือไม่ แค่ต้องคำพิพากษาจำคุก ก็ถือว่า ผิดกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติรัฐมนตรีไปแล้วครับ

การที่ศาลให้รอลงอาญา ไม่ได้แปลว่า จำเลยไม่ได้ทำผิดกฎหมาย แต่จำเลยได้กระทำความผิดกฎหมายไปแล้ว

การรอลงอาญาเป็นเพียงศาลเมตตาให้กลับเนื้อกลับตัว เพราะเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทำความผิดมาก่อน

เมื่อได้ทำความผิดกฎหมายจนต้องคำพิพากษาจำคุกแล้ว อยู่ๆ ยังหน้าด้านมาเป็นรัฐมนตรีอีก หัดละอายแก่ใจซะบ้าง

เอ้า หากมองว่า โทษจำคุกได้รอลงอาญา2 ปี แต่การรอลงอาญาก็ต้องถือว่าเป็นการลงโทษชนิดนึง เพียงแต่ไม่ต้องติดคุกจริง ๆ เท่านั้น และการโดนปรับ 2 หมื่นบาท ก็ต้องถือว่าเป็นการรับโทษเช่นกัน

กรณีต้องโทษปรับ 2หมื่นบาท เมื่อปี2552 จนได้เป็นรมต.ประจำสำนักนายกฯ ในปลายปี2555 ก็ถือว่า ยังไม่พ้นโทษกำหนด 5 ปีตามกฎหมาย

ส่วนกรณีรอลงอาญา 2 ปี นายวราเทพได้รับคำพิพากษาเมื่อเดือน วันที่ 30 กันยายน 2552 ครบกำหนดรอลงอาญา 2 ปี ก็ต้องเป็นวันที่ 30 กันยายน 2554

เท่ากับว่า ยังพ้นโทษไม่ถึง 5 ปีตามกฎหมายกำหนดเช่นกัน ก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีแล้ว ผมไม่ด่าพรรคเพื่อไทยและนักการเมืองชั่ว คนนี้ เพราะพวกนี้ไม่มีจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่แล้ว

แต่ผมเซ็งศาล รธน. ต่างหาก ที่ตัดสินให้นายวราเทพเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้ เพราะศาลอ้างเหตุผลว่า นายวราเทพยังไม่เคยติดคุกจริง ๆ (คลิกอ่านคำพิพากษา)


คลิกอ่าน ความห่วย กกต. ยุค อภิชาติ และ สดศรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^