วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

เปิดบัญชีหนังหมา112ตัวแรกเสนอแก้ไขมาตรา112(และสืบเนื่องจากบทความในมติชิน มติโจร ที่ผมอ่านเจอ)

ท่านเจ้าแห่งนรกภูมิจึงได้ส่งสารมายังโลกมนุษย์ผ่านมายังเอกซิตี้ (ผู้พิทักษ์คุณธรรมปราบปรามคนชั่ว)

แจ้งว่า ท่านได้บันทึกรายชื่อพวกชิงหมาเกิดบนแผ่นดินไทยไว้แล้ว

ท่านเจ้าแห่งนรกภูมิ ได้แจ้งว่า คนพวกนี้เมื่อตายไปต้องได้ไปตะลอนทัวร์ในนรกภูมิอย่างแน่นอน และหลายคนจะไม่ได้ตายดีแน่ๆ อาจตายโหง หรือหลายคนอาจตายในสภาพทุเรศนัยน์ตาแก่ผู้พบเห็นแน่นอน

พวกชิงหมาจรจัดที่นครพนมมาเกิดที่ลงชื่อชั่วๆ112ตัวแรก เสนอแก้ไขมาตรา112 (แต่ใจจริงอยากจะล้มมาตรา112ในโอกาสต่อไป) มีรายชื่อชั่วๆ ดังต่อไปนี้

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ

ผาสุก พงษ์ไพจิตร เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุจิตต์ วงษ์เทศ นักวิชาการ นักเขียน

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ วุฒิสมาชิกและอัยการ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล ผู้กำกับภาพยนตร์/ศิลปิน

ชัยศิริ จิวะรังสรรค์ ศิลปิน

ธงชัย วินิจจะกูล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน

ธเนศวร์ เจริญเมือง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อานันท์ กาญจนพันธุ์ สังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยศ สันตสมบัติ สังคมและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกษียร เตชะพีระ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สิงคโปร์

กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ศรีประภา เพชรมีศรี โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

ขวัญระวี วังอุดม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

เอกกมล สายจันทร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โกสุมภ์ สายจันทร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมชาย ปรีชาศิลปกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฉลาดชาย รมิตานนท์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัฒนา สุกัณศีล สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชัชวาล ปุญปัน อดีตอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ม.เชียงใหม่

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธีระ สุธีวรางกูร นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิยะบุตร แสงกนกกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาวตรี สุขศรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปูนเทพ ศิรินุพงษ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประจักษ์ ก้องกีรติ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อภิชาต สถิตนิรามัย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันรัก สุวรรณวัฒนา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ยุกติ มุกดาวิจิตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนุสรณ์ อุณโน สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นลินี ตันธุวนิตย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มรกต ไมยเออร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วาด รวี นักเขียน

ปราบดา หยุ่น นักเขียน

วรพจน์ พันธุ์พงศ์ นักเขียน

ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักเขียน นักแปล

มุกหอม วงษ์เทศ นักเขียน

สุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการ

ไอดา อรุณวงศ์ วารสาร "อ่าน"

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักแปลอิสระ

วิจักขณ์ พานิช นักเขียน นักแปล

สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน-นักวิชาการอิสระ

นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ สื่อมวลชน

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี สื่อมวลชน

นพ. กิตติภูมิ จุฑาสมิต ผู้อำนวยการรพ. ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการ สำนักข่าวประชาไท

จิตรา คชเดช ผู้นำแรงงาน, กลุ่ม Try Arm

สมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรมสังคม

แดนทอง บรีน ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เยาวลักษ์ อนุพันธุ์ ทนายความ

รัตนมณี พลกล้า ทนายความ

พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ

ภาวิณี ชุมศรี ทนายความ

อานนท์ นำภา ทนายความ

ประเวศ ประภานุกูล ทนายความ

อนุสรณ์ ธรรมใจ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อันธิฌา ทัศคร ปรัชญาและศาสนา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กานดา นาคน้อย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue) สหรัฐอเมริกา

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.พงศาล มีคุณสมบัติ นักวิชาการอิสระด้านพลังงานนิวเคลียร์

ไชยันต์ รัชชกูล มหาวิทยาลัยพายัพ

คมลักษณ์ ไชยยะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชัชวาลย์ ศรีพาณิชย์ อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย

ชาตรี ประกิตนนทการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เชษฐา พวงหัตถ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โกวิท แก้วสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอมอร นิรัญราช คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พวงทอง ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติ ภวัครพันธุ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นฤมล ทับจุมพล รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิริพรรณ นกสวน สวัสดี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉลอง สุนทรวาณิชย์ อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุวิมล รุ่งเจริญ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนาพล ลิ่มอภิชาต อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกษม เพ็ญภินันท์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

วัฒน์ วรรยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา

อธิคม คุณาวุฒิ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารเวย์

เวียง-วชิระ บัวสนธ์ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์สามัญชน

ดวงมน จิตร์จำนงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิเชฐ แสงทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์

อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียน

อุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์

เรืองรอง รุ่งรัศมี นักเขียน นักแปล

ทองธัช เทพารักษ์ นักเขียน การ์ตูนนิสต์ ศิลปิน

เดือนวาด พิมวนา นักเขียนรางวัลซีไรต์

ประกาย ปรัชญา กวี

ซะการีย์ยา อมตยา กวีรางวัลซีไรต์

วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียน

กฤช เหลือละมัย กวี

วินัย ปราบบริปู นักเขียน ศิลปิน

จรัล ดิษฐาอภิชัย


คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!คลิกอ่าน รู้แล้วทำไมเสื้อแดงถึงเกลียดป๋าเทพ โพธิงามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^