วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตรรกะชั่วๆ ของนางมาร สาวตรี สุขศรี


นกลุ่มนิติราษฎร์ชาติวรนุส แต่ละตัวมีตรรกะเลวๆ ทุกตัว วันนี้ขอนำเสนอตรรกะของผู้หญิงในกลุ่มนิติราษฎร์ นามว่า สาวตรี สุขศรี

ตามรูปนี้
สิ่งที่ยายเพี้ยนอ้าง หลักการว่า บุคคลนั้นมีความเท่าเทียมกัน.. แล้วลงท้ายด้วย ..มิใช่เป็นเพราะชาติกำเนิดพิเศษ หรือฐานันดรพิเศษนั้น

แค่นี้ก็เห็นแนวคิดของนางมารสาวตรีแล้วว่า ไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เพราะเธอใช้แนวคิดแบบหลักการคอมมิวนิสต์ซะแล้ว

เพราะหลักการคอมมิวนิสต์คือ ประชาชนมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้น และฐานันดรศักดิ์ (ซึ่งความเป็นจริงพวกคอมมิวนิสต์ก็มีชนชั้นกันในพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ดี)

แต่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้น ยอมรับการมีชนชั้นได้ และเปิดโอกาสให้มีการเลื่อนชั้นได้ด้วยคุณงามความดี เช่นทำคุณความดีจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามลำดับชั้น

ส่วนความเท่าเทียมกันคือ คนไทยที่คุณสมบัติครบตามกำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิในการเลือกตั้งคนละ1สิทธิ1เสียงเท่ากัน แต่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ไม่มีสิทธิเลือกตั้งทุกพระองค์!!

ตามโพลเอแบคล่าสุดบอกว่า คนไทยจำนวนมากอยากให้แก้รัฐธรรมนูญ แต่ในจำนวนคนที่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่กลับไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญ

นี่จึงเป็นช่องทางให้อาจารย์ชั่วนักวิชาการเลว สบโอกาสสรรหามายาคติแบบผิดๆ มาหลอกล่อให้คนโง่เชื่อตามโดยง่าย

บทความของผมเขียนเพื่อให้คนไทยฉลาดขึ้น ไม่ตกไปเป็นเหยื่อของพวกนักวิชาการมารหนักแผ่นดินพวกนี้ จึงขอให้ทุกคนลองอ่านรัฐธรรมนูญสักไม่กี่มาตราตามนี้


รัฐธรรมนูญพ.ศ.2540 กับรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 ในมาตราที่เหมือนกัน


มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

อธิบาย ราชอาณาจักร แปลว่า แผ่นดินของพระราชา ซึ่งพระราชาได้พระราชทานแผ่นดินให้ประชาชน หากมีประชาชนอกตัญญูแก่ผู้มอบแผ่นดินให้ ประชาชนคนนั้นเรียกว่า คนหนักแผ่นดิน เช่นนิติราษฎร์ เป็นต้น

แม้แต่ในหลักกฏหมายไทย เช่นพ่อแม่ยกที่ดินให้ลูกแล้ว หากลูกชั่ว กฎหมายให้สิทธิพ่อแม่เรียกที่ดินคืนจากลูกได้ เช่นเดียวกัน หากคนไทยอกตัญญูพระเจ้าแผ่นดิน คนไทยคนนั้นก็ไม่สมควรอยู่บนผืนแผ่นดินไทยต่อไป

-----------------------

มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อธิบาย คำว่าประมุข หรือประมุขแห่งรัฐ แปลว่า ศูนย์รวมใจของประชาชนทั้งประเทศ ทรงเป็นศูนย์รวมใจคนไทยให้เกิดความสามัคคีในชาติ  ซึ่งคนไทยเคารพรักเทิดทูน

ถามว่า ตำแหน่งพระประมุขนี่ไม่ใช่การแบกรับเชิงสาธารณะเหรอ? สาวตรี?

และหากมันผู้ใดคิดร้ายต่อพระประมุข มันผู้นั้นก็คือผู้สร้างความแตกแยกแก่คนในชาติ

--------------------------

มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

อธิบาย เดิมพระราชอำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์ เมื่อรัชกาลที่7 ทรงมอบรัฐธรรมนูญให้คนไทยแล้ว อำนาจอธิปไตยนั้นจึงเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคน

แต่คนไทยยังให้เกียรติพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้พระราชทานอำนาจนี้ให้คนไทย จึงเขียนระบุในรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกียรติว่า พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล

--------------------------

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

อธิบาย แล้วพระมหากษัตริย์ทรงเป็นถึงประมุขของชาติ จะไม่ให้ทรงได้รับความคุ้มครองกระนั้นหรือ สาวตรี?

ไม่มีชาติไหนในโลก ที่ไม่ให้ความคุ้มครองประมุขรัฐเป็นพิเศษ ใครเชื่อสาวตรี แสดงว่าโง่แท้ๆ

----------------------

มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

อธิบาย ประชาชนย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกัน แต่พระมหากษัตริย์ทรงไม่ได้อยู่ในฐานะประชาชนนะครับ ทรงอยู่ในฐานะพระประมุข พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ถือเป็นข้อยกเว้น ที่สมควรได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นพิเศษ เพราะเป็นบุคคลสำคัญของชาติ

-------------------------------

มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-------------------------

มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

อธิบาย ถ้าไม่มีกฏหมายอาญามาตรา112 ถ้าใครละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา8 ล่ะ แล้วจะทำยังไง จะเอากฏหมายอะไรมาลงโทษ แสดงว่า นิติราษฎร์คงอยากล้มรัฐธรรมนูญมาตรา8 ด้วยใช่ไหม?

นิติราษฎร์ เคยพูดเองว่า ใครล้มรัฐธรรมนูญควรโดนโทษประหารชีวิต ถ้านิติราษฎร์คิดอยากจะล้มรัฐธรรมนูญมาตรา8 คนไทยอย่างผมก็มีสิทธิคิดอยากให้นิติราษฎร์สมควรโดนประหารชีวิตได้เช่นกัน

------------------------


มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

อธิบาย ถ้ามันผู้ใดคิดร้ายต่อองค์จอมทัพไทย กองทัพไทยย่อมมีความชอบธรรมในการกำจัดขัดขวางพวกคิดร้ายต่อองค์จอมทัพไทยได้เช่นกัน (ฉะนั้นใครที่คิดร้ายต่อสถาบัน แสดงว่ามีเจตนายั่วยุให้ทหารออกมายึดอำนาจ)

--------------------------

มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อธิบาย ตรงจุดนี้ คือพระราชอำนาจขององค์ประมุขไทย คนที่คิดไม่อยากให้มีฐานันดรศักดิ์ มันผู้นั้นคิดหมิ่นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนุญ

------------------------------

มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

อธิบาย เห็นรึยังว่า สิทธิเสรีภาพใดๆ ก็ย่อมมีขอบเขต เช่นหากสิทธิเสรีภาพไปละเมิดมาตรา8 ของรัฐธรรมนูญ นั่นย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขต ผิดกฏหมายสูงสุด!!

นี่แหล่ะ เพราะคนโง่จำนวนมากไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญ จึงตกเป็นเหยื่อให้พวกชั่วนิติราษฎร์ได้

----------------------------

ฉะนั้นแนวคิดของนิติราษฎร์ และนางมารสาวตรี สุขศรี คงใช้หลอกคนโง่ได้เท่านั้น

ความคิดชั่วๆของนิติราษฎร์ เกิดจากเพราะพ่อแม่มันไม่สั่งสอน หรือไม่ก็สั่งสอนแล้วแต่ลูกมันทรพี!!

และจากที่ผมนำรัฐธรรมนูญบางมาตรา มาให้ทุกท่านได้อ่านนั้น

ย่อมพอชี้ให้เห็นได้ว่า กลุ่มนิติราษฎร์ โดยเฉพาะนางมาร สาวตรี มีความคิดล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พวกมันคิดล้มล้างสถาบัน แน่นอน

akecity ฟันเฟิร์ม!!

คลิกอ่าน ตรรกะตื้นๆ ของสุธาชัย ยิ้มอัปมงคล!!


-->

7 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2555 23:57

  แนวคิดแบบนี้คงปฏิเสธไม่ได้แน่นอนว่าเป็นแนวคิดล้มเจ้า...แจ้ง DSI ได้มั๊ย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ6 กุมภาพันธ์ 2555 04:01

  อยากเท่าเทียมกับสถาบันว่างั้นเถอะ เอ็งเท่าเทียมไอ้โอ๊คอีเอมอีอุ๊งให้ได้ก่อนเหอะ แค่โดยชาติกำเหนิดของเอ็งทั้งตระกูลเลยนะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2555 17:50

  อีปลวกมึง โครตพ่อโคตรแม่ และ7ชั่วโครตของมึง เคยทำอะไรดีๆให้แก่ประเทศนี้บ้าง มันเท่าขี้ฝุ่นที่เปื้อนบนฝ่าพระบาทเลย
  อีชั่ว! อย่าปล่อยให้มีลูกมีหลานให้หนักแผ่นดินนี้เลย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2555 13:53

  ก่อนนอน ถ้าใครไม่ชอบสวดมนต์ อย่างน้อยก็ช่วยกันสาปแช่งพวกมันหน่อยแล้วกัน ถ้าพวกมันตาย หรือ ฉิบหายวายวอด แผ่นดินจะสูงขึ้นอีกเยอะแน่นอน (น้ำจะได้ไม่ท่วมอีก)

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12 กุมภาพันธ์ 2555 20:41

  ใครนะให้Eควายนี่มาเป็นอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัย เห็นมั้ยลูกศิษย์ชั่วๆกำลังแดงเต็มมหาวิทยาลัย อัปรีย์จริงๆ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2555 13:07

  แล้วมาตรตราต่างๆ ที่ท่านอ้างมา ใคร เป็นผู้เขียนๆ ในสมัยไหน ท่านต้องเพิ่มความฉลาดใหห้มากขึ้น และ วิเคราะหืให้ละเอียด ให้ถึงแก่นมากขึ้น อย่าพยยามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต จะได้รู้เท่าทัน (คอมมิวนิสต์ประชาชนมีฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน ไม่มีชนชั้น และฐานันดรศักดิ์ ถูกเขียนอยู่ใน พระไตรปิฎก คือ พระอรหันต์)ระบอบคอมมิวนิส์ไม่มีในโลก ถ้าไม่ได้เป็น พระอรหันต์ มีแต่ สังคมนิยมฟราสซิส และ สังคมนิยมเผด็จการ พวกเราไปสับสนและยึดติดกับ ตัวอักษร ที่เขียนขึ้นมา (โดยอ่านและฟังแบบไม่วิเคราะห์ รากศัพท์ ที่มาที่ไป)จึงเข้าใจไม่ตรงกันและก็เถียงกันจนถึง ทะเลาะกันแบบทุกวันนี้

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มาตราต่าง ในรัฐธรรมนูญ40 กับ รัฐธรรมนูญ 50 ใครเขียนล่ะครับ
   คุณอ่านบทความไม่แตกเอง??

   แล้วถ้าคุณหาข้อมูลเพิ่ม ลองไปหารัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมาอ่านด้วยนะครับ เช่นที่ผมเคยนำมาลงในบทความ นี้ครับ
   คลิก

   ลบ

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^