วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นิติราษฎร์นักวิชาการพันธุ์หมาบ้า

วกนิติราษฎร์ หรือพวกนิยมแนวคิดนิติราษฎร์ หลายคน มักชอบบอกกับคนที่ต่อต้านนิติราษฎร์ว่า อย่าหยาบคาย อย่าก้าวร้าว อย่ารุนแรง อย่าทำร้ายคนอื่นที่เห็นต่าง ซึ่งคำพูดนี้ก็ถูกต้อง แต่..

แต่ใช้ได้กับกรณีอื่นๆ ทั่วไปได้เท่านั้น แต่ในกรณีที่คิดร้ายหรือแสร้งหวังดีแต่ประสงค์ร้ายต่อสถาบันกษัตริย์แบบนิติราษฎร์ หรือพวกนักวิชาการล้มเจ้าหลายๆคน อย่างสมศักดิ์เจียม แบบนี้ คนไทยผู้จงรักภักดี ไม่อยากพูดดีๆ ด้วยหรอกครับ

ก็พวกมันคิดร้ายต่อชาติ ต่อสถาบันกษัตริย์ แล้วจะให้ไปพูดหวาน พูดดีๆ กับพวกชั่วเหล่านี้ได้ไง

ทีพวกล้มเจ้าหยาบคายในโซเชียลมิเดียต่อสถาบันกษัตริย์ พวกมันบอกคือเสรีภาพทางความคิด แล้วถ้าพวกเราจะหยาบคายต่อพวกหนักแผ่นดินชิงหมาเกิดลบหลู่สถาบันกษัตริย์บ้างจะเป็นไรไปเล่า

หากผมจะเปรียบแนวคิดแบบของนายปิยบุตร แห่งนิติราษฎร์ หรือพวกล้มเจ้าทั้งหลาย ก็คงต้องเปรียบเป็นพวกที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า

เป็นพวกนักวิชาการพิษสุนัขบ้า หรือนักวิชาการหมาบ้า ซึ่งนำความคิดชั่วร้ายมาเผยแพร่ระบาดทำร้ายประเทศชาติเหมือนเชื้อพิษสุนัขบ้า นักวิชาการพวกนี้ไม่มีทางรักษาให้หายจากความคิดจัญไรได้แล้ว

ฉะนั้น เมื่อเราเจอหมาบ้า หรือนักวิชาการที่มีเชื้อหมาบ้า เราคงไม่เอามันไปรักษา หรือไปพูดดีกับหมาบ้าได้ แต่ควรเอาหมาบ้าพวกนี้ไปตัดหัว?? จริงมะ ^^

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!-----------------------------------

วันนี้ผมอารมณ์ดีจริงๆ เลยขอขี้เกียจ

ขอยกเอา รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของราชอาณาจักรไทยที่เขียนโดยคณะราษฎร์ มาให้อ่านกันบางข้อนะครับ เพื่อเสริมสร้างความรู้กัน


รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

บททั่วไป

มาตรา ๑ สยามประเทศเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ ประชาชนชาวสยามไม่ว่าเหล่ากำเนิดหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๒ อำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข ทรงใช้อำนาจแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

หมวด ๑ พระมหากษัตริย์

มาตรา ๓ องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้!!
มาตรา ๔ พระมหากษัตริย์ต้องทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๕ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
มาตรา ๖ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาลที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
มาตรา ๙ การสืบราชสมบัติท่านว่าให้ไปโดยนัยแห่งกฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.๒๔๖๗ และประกอบด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๑๐ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ จะได้ทรงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้นให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ถ้าหากพระมหากษัตริย์มิได้ทรงตั้งหรือไม่สามารถจะทรงตั้งได้ไซร้ ท่านให้สภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ตั้งผู้ใด ท่านให้คณะรัฐมนตรีกระทำหน้าที่นั้นไปชั่วคราว
มาตรา ๑๑ พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือโดยแต่งตั้งก็ตาม ย่อมดำรงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง!!


หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม


มาตรา ๑๒ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดก็ดี โดยแต่งตั้งก็ดี หรือโดยประการอื่นใดก็ดี ไม่กระทำให้เกิดเอกสิทธิ์อย่างใดเลย
มาตรา ๑๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักข์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน
มาตรา ๑๔ ภายในบังคับแห่งบทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ
มาตรา ๑๕ บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมายและมีหน้าที่ป้องกันประเทศ ช่วยเหลือราชการโดยทางเสียภาษีและอื่นๆภายในเงื่อนไขและโดยอาการที่กฎหมายบัญญัติ

----------------------------

พอได้อ่านรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยฉบับแรกกันแล้ว หวังว่าคงได้ข้อคิดอะไรกันบ้าง?

ประเด็นแรก คือมาตรา3 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคาระสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ฉะนั้นหากมันผู้ใดละเมิด แสดงว่ากระทำขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับต่อๆ มาก็ยึดหลักนี้

ประเด็นที่2 คือ มาตรา5 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทย

ฉะนั้น หากทหารจะปกป้องจอมทัพไทย เมื่อมีคนชั่วมาละเมิด ดูหมิ่น ใส่ร้าย คิดล้มล้างพระองค์ ก็ย่อมกระทำได้จริงหรือไม่ ? ฉะนั้นพวกชั่วอย่ามากล่าวหาว่า ทหารฆ่าประชาชน(ที่ล้มเจ้า)

ประเด็นที่3 คือ มาตราที่ 11 พระบรมวงศานุวงศ์ตัั้งหม่อมเจ้าขึ้นไป (จนถึงพระมหากษัตริย์) ทรงอยู่เหนือการเมือง ฉะนั้นเมื่อเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เหนือการเมือง แสดงว่า จะมาวิจารณ์พระองค์เหมือนที่สามารถวิจารณ์นักการเมืองนั้น ย่อมไม่ควรกระทำ

ประเด็นที่4 คือ มาตรา13 ประชาชนจะต้องไม่กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน ฉะนั้นพวกล้มเจ้าก็อย่ามาอ้างเรื่องเสรีภาพทางความคิด เพราะหากการลบหลู่สถาบันกษัตริย์ เป็นการกระทำให้เกิดความไม่สงบของคนในชาติ ก็เท่ากับขัดรัฐธรรมนูญเช่นกัน

ประเด็นที่ 5 คือ มาตรา15 บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อต้องเคารพต่อกฎหมาย ก็ค้องไม่ละเมิดสถาบันกษัตริย์----------------------


คลิกอ่าน ตรรกะชั่วๆ ของนางมาร สาวตรี สุขศรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^