วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

รัฐธรรมนูญฉบับแรก กับสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ผมขอนำ รัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญฉบับแรกของราชอาณาจักรไทย ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รวมทั้งฉบับ2540 และ2550 มาให้อ่านกันบางข้อนะครับ เพื่อเสริมสร้างความรู้กัน


รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกที่รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระราชทาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

บททั่วไป

มาตรา ๑ สยามประเทศเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ ประชาชนชาวสยามไม่ว่าเหล่ากำเนิดหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๒ อำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข ทรงใช้อำนาจแต่โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้


หมวด ๑ พระมหากษัตริย์


คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!

http://imgur.com/l2U9YUM


มาตรา ๓ องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้!!
มาตรา ๔ พระมหากษัตริย์ต้องทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๕ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
มาตรา ๖ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาลที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
มาตรา ๙ การสืบราชสมบัติท่านว่าให้ไปโดยนัยแห่งกฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.๒๔๖๗ และประกอบด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๑๐ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ จะได้ทรงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้นให้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ถ้าหากพระมหากษัตริย์มิได้ทรงตั้งหรือไม่สามารถจะทรงตั้งได้ไซร้ ท่านให้สภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ตั้งผู้ใด ท่านให้คณะรัฐมนตรีกระทำหน้าที่นั้นไปชั่วคราว
มาตรา ๑๑ พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือโดยแต่งตั้งก็ตาม ย่อมดำรงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง!!


หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม


มาตรา ๑๒ ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดก็ดี โดยแต่งตั้งก็ดี หรือโดยประการอื่นใดก็ดี ไม่กระทำให้เกิดเอกสิทธิ์อย่างใดเลย
มาตรา ๑๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักข์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน
มาตรา ๑๔ ภายในบังคับแห่งบทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ
มาตรา ๑๕ บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมายและมีหน้าที่ป้องกันประเทศ ช่วยเหลือราชการโดยทางเสียภาษีและอื่นๆภายในเงื่อนไขและโดยอาการที่กฎหมายบัญญัติ

----------------------------

ข้อคิดจากรัฐธรรมนูญฉบับแรก 

พอได้อ่านรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยฉบับแรกกันแล้ว หวังว่าคงได้ข้อคิดอะไรกันบ้าง?

ประเด็นแรก คือ มาตรา3 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคาระสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ฉะนั้นหากมันผู้ใดละเมิด แสดงว่ากระทำขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับต่อๆ มาก็ยึดหลักนี้

ประเด็นที่2 คือ มาตรา5 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทย

ฉะนั้น หากทหารจะปกป้องจอมทัพไทย เมื่อมีคนชั่วมาละเมิด ดูหมิ่น ใส่ร้าย คิดล้มล้างพระองค์ ก็ย่อมกระทำได้จริงหรือไม่ ? (คลิกที่นี่อ่านคำอธิบายเพิ่มเติม)

ประเด็นที่3 คือ มาตราที่ 11 พระบรมวงศานุวงศ์ตัั้งหม่อมเจ้าขึ้นไป (จนถึงพระมหากษัตริย์) ทรงอยู่เหนือการเมือง ฉะนั้นเมื่อเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์อยู่เหนือการเมือง แสดงว่า ใครจะมาวิจารณ์พระองค์เหมือนที่สามารถวิจารณ์นักการเมืองได้นั้น ย่อมไม่ควรกระทำ

ประเด็นที่4 คือ มาตรา13 จะต้องไม่กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน

ฉะนั้นพวกล้มเจ้าก็อย่ามาอ้างเรื่องเสรีภาพทางความคิด เพราะหากการลบหลู่สถาบันกษัตริย์ เป็นการกระทำให้เกิดความไม่สงบของคนในชาติ ก็เท่ากับขัดรัฐธรรมนูญเช่นกัน

เพราะเสรีภาพในทุกแห่งในโลกก็ย่อมมีขอบเขต หากใช้เสรีภาพเกินขอบเขตย่อมไม่ใช่พลเมืองที่ดีของประเทศนั้นๆ ย่อมผิดกฎหมาย

ประเด็นที่ 5 คือ มาตรา15 บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อคนไทยต้องเคารพต่อกฎหมาย ก็ต้องไม่ละเมิดสถาบันกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญด้วย

หากใครไม่ยอมรับกฎหมายของประเทศ ก็ไม่ควรอยู่ในประเทศนั้นๆ ควรไปหาที่ๆ เหมาะกับคุณอยู่เถิด

แต่ก็อย่างว่า ทุกหนแห่งย่อมมีพวกชั่วแทรกอยู่เสมอ จึงย่อมมีพวกที่อยากล้มสถาบันกษัตริย์ คิดล่วงละเมิด ใส่ร้าย ทำลายสถาบันกษัตริย์ อยู่

ดังนั้นต่อมาจึงต้องมีกฎหมายที่ไว้ลงโทษพวกที่ต้องการทำลายสถาบันกษัตริย์


----------------------

สถาบันกษัตริย์ ในรัฐธรรมนูญ 2540

หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2540 ที่เสื้อแดงอ้างว่าชอบนักชอบหนา ก็ระบุสถานะของพระมหากษัตริยฺไม่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับแรก2475 เช่นกัน

มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!

http://imgur.com/kcDa482


------------------------------

คลิกอ่าน สิทธิและหน้าที่พลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญ (ซึ่งเหมือนกันทั้งในรัฐธรรมนูญ40 และ50)


ข้อแรกในส่วนหน้าที่พลเมือง ตามมาตรา66  .ในรธน.40 คือรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หากใครไม่ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีก่อน ย่อมไม่มีความชอบธรรมในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตัวเอง

คลิกที่นี่ดูหน้าที่ปวงชนชาวไทย มาตรา66 รธน.40

ส่วนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในมาตรา28 รธน.40 และรธน.50 ก็คือ

มาตรา 28 “ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน “

สงสัยพวกล้มเจ้ามันโง่ มันอ่านมาตรา28 ในรธน.40 และรธน.50 ไม่เข้าใจว่าเสรีภาพย่อมมีขอบเขต และต้องไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ผมเคยเขียนเรื่องหน้าที่ต้องมาก่อนสิทธิเสมอไว้ ใครไม่เข้าใจไปอ่านได้ที่ คลิก

ใครไม่รักสถาบันกษัตริย์ ไม่ชอบ ก็เก็บไว้ในใจสิครับ เช่น คนญี่ปุ่นที่ไม่นิยมจักรพรรดิก็มี แต่เขาเก็บไว้ในใจ เขาไม่ใส่ร้าย และไม่ทำลายครับ


------------------

ในรัฐธรรมนูญ 2550

มาตรา ๘ (ฐานะของพระมหากษัตริย์)
องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

มาตรา ๑๐ (จอมทัพไทย)
พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย


หน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรธน.50

คลิกที่รูปเพื่อขยาย!!----------------

สรุป

ตามปกติหากเราเกิดมาอาศัยอยู่ในบ้านพ่อบ้านแม่ของเรา แล้วเราไม่มีความสุข เราก็ควรต้องออกมาหาบ้านใหม่ หรือไปซื้อบ้านใหม่ของเราอยู่เอง ใช่ไหม ?

แต่ถ้าเป็นพวกลูกอกตัญญู แทนที่จะออกไปหาบ้านใหม่ของตัวเอง พวกลูกอกตัญญูกลับคิดไล่พ่อแม่ของตัวเองออกจากบ้านไป เช่นเอาไปทิ้งตามถนนหนทางไกลๆ ดื้อๆ เลย

เหมือนกับที่พวกชั่วล้มเจ้า มันเกิดมาอาศัยบนแผ่นดินของพระราชา (ราชอาณาจักรไทย) แล้วพวกมันไม่มีความสุข พวกมันก็ควรออกไปหาแผ่นดินแห่งใหม่อยู่

แต่พวกชั่วล้มเจ้า มันเป็นคนชั่ว แทนที่มันจะคิดไปหาแผ่นดินใหม่ ประเทศใหม่ ที่เหมาะสมกับมัน พวกมันกลับหน้าด้าน คิดจะมาไล่เจ้าของแผ่นดิน เจ้าของประเทศอย่างพระราชาให้ออกไปแทน

ขนบธรรมเนียมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน จะให้เหมือนกันทุกประเทศคงไม่ได้

เช่นคนไทยรักพ่อแม่ขนาดก้มกราบเท้าพ่อแม่ได้ แต่ฝรั่งเขาไม่ทำกัน

คนไทยเคารพผู้มีพระคุณขนาดก้มกราบเท้าผู้มีพระคุณได้ แต่งฝรั่งเขาไม่ทำกัน

ฉะนั้นเมื่อบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแตกต่างกัน จะมาอ้างบริบทที่คลุมด้วยวัฒนธรรมในบางเรื่อง เพื่อให้เหมือนกันคงไม่ได้

ใครไม่ชอบวัฒนธรรมไทย ก็ไปหาวัฒนธรรมที่คุณชอบอยู่ซะ ไม่ใช่พอไม่ชอบก็คิดทำลาย เพียงแค่อ้างคำว่า เสรีภาพ (ชั่วๆของพวกมึง)


(วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชนในประเทศนั้นๆ)


จดหมายเปิดผนึกถึงนิติราษฎร์ และสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล----------------

มาตรา112 มีไว้ปกป้ององค์พระประมุข ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ในมาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้

ซึ่งในเมื่อรัฐธรรมนูญทุกฉบับแห่งประเทศนี้ เขียนเหมือนกันว่า พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้

เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ดังนี้ จึงต้องกฎหมายอาญาไว้เอาผิดพวกชั่วที่คิดละเมิดรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์

เพราะพระมหากษัตริย์ ทรงอยู่ในฐานะพระประมุขของชาติ ไอ้พวกเลวนิติราษฎร์กลับจะให้พระองค์ดำรงฐานะเทียบเท่าสามัญชน เพราะไอ้ปิยบุตร แสงกนกกุล มันอภิปรายล่าสุด เมื่อวันที่17มี.ค.56 ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ว่า

"สถาบันกษัตริย์มีลักษณะพิเศษ และลักษณะเฉพาะ จึงนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไปผูกกับรัฐธรรมนูญมาตรา 8 ที่เขียนว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ที่ใดจะละเมิดไม่ได้ จากนั้นได้วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เหตุผลที่ใช้ในคำวินิจฉัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอย่างชัดแจ้งว่ากษัตริย์มาก่อนสิทธิเสรีภาพ กษัตริย์มาก่อนใครใดๆ ทั้งสิ้นภายในประเทศนี้ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไทยพยายามโฆษณาตัวเองตลอดเวลาว่า ตัวเองมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ของบุคคล แต่สิทธิเสรีภาพเหล่านี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้เพื่อจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตัวบุคคลจะหยุดลงและยุติลงทันทีเมื่อเจอกับกฎหมายที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือพูดง่ายๆ ว่ากษัตริย์ต้องมาก่อนเสมอ หรือพูดง่ายๆ ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมาก่อนเสมอ"

คุณผู้อ่านครับ ไอ้ปิยบุตร คนนี้มันจบมาจากฝรั่งเศส ความคิดมันชั่งระยำต่ำช้ามาก มันบังอาจจะดึงพระมหากษัตริย์ลงต่ำ ไอ้คนเนรคุณแบบนี้ขอให้มันอย่าได้มีจุดจบดีเลย

เราคนไทยยกให้พระมหากษัตริย์สูงสุดอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พระองค์สำคัญกว่าสิทธิเสรีภาพใดๆ ทั้งสิ้นของเรา 

หากใครเห็นต่างจากนี้ มึงก็ไปจากแผ่นดินแห่งพระราชานี้ซะ !!


ผมขอแนะนำให้ย้อนกลับไปอ่าน ปิยบุตร แสงกนกกุล ก๋งเตียมึงเป็นใครวะ? คลิก!!


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมฮาแม้วจรจัด!! ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไป ถ้าชอบใจก็ขอเสียงเชียร์ และขออภัยหากทำให้พวกคาราบาวแดงกระอัก ^^